obchodní podmínky
PRO PRODEJ konzultací, WORKSHOPŮ a kombinovaných programů

1. Základní ustanovení

1. 1  Dodavatel (prodávající)

Dodavatelem je v rámci těchto všeobecných podmínek fyzická osoba

Lenka Chvátlinová 

IČ 41213572, Živnostenské oprávnění vydané Městským úřadem Ústí nad Orlicí dne 21.12.2021, pod j.č. ZIV/1061/2021/Re/1004961/4,
se sídlem Okružní 306, 562 01 Ústí nad Orlicí a provozovnou na adrese T.G. Masaryka 128, 562 01 Ústí nad Orlicí.

Dodavatel je plátcem DPH.

Kontakt na dodavatele

E-mailem na adrese:  chvatlinova@alakai.cz

Pro obecné informace
Pro přihlášky (jinak než elektronickým formulářem)
Pro vyřizování reklamace na email adrese

Písemně na adrese:  Lenka Chvátlinová, T.G. Masaryka 128, 562 01 Ústí nad Orlicí

Telefonicky na čísle:  +420 739 673 271

Rozhodný právní řád, použitý jazyk 

Obchodní podmínky a kupní smlouva a  jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Právní vztahy vysloveně neupravené smlouvou a obchodními podmínkami se řídí českým právním řádem.

Změny v obchodních podmínkách

Znění obchodních podmínek může Dodavatel jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Na webových stránkách www.alakai.cz a www.lenka-chvatlinova najde Odběratel vždy aktuálně platné všeobecné obchodní podmínky.

1.2  Odběratel (kupující) 

Odběratel (kupující - klient) je v rámci těchto všeobecných obchodních podmínek podnikající fyzická osoba (OSVČ), právnická osoba (s.r.o. nebo akciová společnost), případně fyzická osoba, která při uzavírání Smlouvy se mnou jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti, samostatného výkonu svého povolání, zaměstnání. Jestliže Odběratel objedná předmět prodeje (produkt a/nebo službu či program) prostřednictvím webových stránek, souhlasí s použitím elektronické komunikace při uzavírání smlouvy.

1.3   Předmět prodeje

Předmětem prodeje mohou být následující produkty a/nebo služby:

(1) osobní nebo online konzultace na konkrétní téma, tréninky, apod.
(2) seminář/workshop realizovaný v konkrétním termínu a místě
(3) tištěné materiály (knihy, pracovní sešity, doplňkové a propagační materiály)

S případnými doplňky v podobě následujících Digitálních produktů, které ošetřují samostatné obchodní podmínky zde

(a) on-line produkt
     (webinář, série tréninkových a/nebo inspiračních mailů na předem definované téma, přístup do členské sekce,  apod.),
(b) časově omezené/neomezené členství nebo přístup do nově vzniklých částí členské sekce 

Pokud Předmět prodeje zahrnuje kombinaci výše uvedených produktů a služeb, nazývám ho PROGRAMEM.

Předmět prodeje bude vždy blíže specifikovaný v českém jazyce na webových stránkách www.alakai.cz nebo www.lenka-chvátlinova.cz. Bližší specifikací rozumíme: název předmětu prodeje, účel a cíl, rozsah, případně termín
a místo konání, prodejní cena (= cena s DPH).

Předmět prodeje je produktem duševního vlastnictví prodávajícího. Je určen pro osobní potřebu odběratele, případně dle typu produktu/služby pro členy jeho firemního týmu. Je zakázáno jakékoliv jeho šíření nebo poskytování třetím osobám na komerční bázi. V předmětu prodeje mohou být zmíněny informace o produktech nebo službách třetích osob, které jsou míněny pouze jako doporučení pro dokreslení názoru k probírané tématice.

2a.   Pravidla prodeje na webu

2a.1  Objednávka prostřednictvím
          elektronického formuláře

1. Odběratel zadává objednávku elektronicky vyplněním formuláře u jím vybraného Předmětu prodeje na webové stránce www.alakai.cz nebo www.lenka-chvatlinova. Odběratel zadává do elektronického formuláře nezbytné osobní údaje, potřebné pro vyřízení objednávky, provedení fakturace a dodání předmětu prodeje. S osobními údaji bude zacházeno v souladu s podmínkami Pro ochranu osobních údajů. Odesláním formuláře pak Odběratel vyjadřuje souhlas s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a se zpracováním požadovaných osobních údajů.

2. Odběratel je povinen vyplněnou objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit. Odeslaná objednávka je právně závazná. Dodavateli i odběrateli vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. Dodavatel se zavazuje poskytnout odběrateli předmět prodeje a odběratel se zavazuje uhradit kupní cenu. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou zveřejněné na webových stránkách Dodavatele a jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která je uzavřena vyplněním a odesláním objednávky.

2A.2  Zvolení způsobu platby
          a doklad o zaplacení (faktura)

Způsob platby si Odběratel vybere při vyplňování elektronického formuláře (platba kartou nebo převodem). Po odeslání formuláře přesměruje systém Odběratele na další stránku dle zvoleného způsobu platby. Platba je úspěšně dokončena zobrazením potvrzující zprávy a jejím zasláním emailem. Zároveň je Odběrateli na e-mail uvedený v objednávce odeslán doklad o uhrazené kupní ceně za předmět prodeje.  Dodavatel je plátcem daně z přidané hodnoty. V případě neúspěšné úhrady je Kupující informován zprávou zobrazenou na platební stránce a zaslaným emailem.

Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti ComGate Payments, a.s., která poskytuje technologii bezpečného zpracovávání online plateb. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí šifrovaného kanálu společnosti ComGate Payments, a.s.

Kontaktní údaje na společnost ComGate Payments, a.s. pro případné reklamace nebo dotazy k platbám:
ComGate Payments, a.s., Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
E-mail: platby-podpora@comgate.cz, tel:  +420 228 224 267, https://www.comgate.cz/cz/platebni-brana

2B.   Pravidla prodeje PŘI OSOBNÍM JEDNÁNÍ NEBO ONLINE

Dodavatel s Odběratelem se domluví na Předmětu prodeje. Není-li dohodnuto jinak, uhradí Cenu programu Kupující Dodavateli na základě zálohové faktury převodem na bankovní účet Dodavatele před dodáním služby ve stanoveném termínu splatnosti. Daňový doklad bude vystaven na základě aktuálně platné legislativy.

V ceně programu jsou zahrnuty náklady na pronájem a správu prostor pro konání služeb, využité nástroje, aplikace a technologie potřebné pro tvorbu, propagaci a realizaci služeb/programů, studijní materiály, případné další doplňkové služby a občerstvení odpovídající typu a délce konání jednotlivých služeb:

a.      SEMINÁŘ – občerstvení během přestávek (voda, káva, čaj, sladké/slané svačinky, ovoce) + oběd

b.      WORKSHOP – občerstvení během přestávek (voda, káva, čaj, sladké/slané svačinky, ovoce) + oběd

c.      WORKSHOP TRÉNINK – občerstvení během přestávek (voda, káva, čaj, drobné občerstvení) 

d.      KONZULTACE (1-2 hodiny)- občerstvení (voda, káva, čaj, sladká/slaná svačinka)

e.      KONZULTACE (3 a více hodin) – občerstvení (voda, káva, čaj, sušenky), případně oběd

V případě programu určeného výhradně pro přihlášené osoby z firmy Kupujícího (tzv. interní seminář/workshop):

a.      Pokud služby budou dodávány v prostorách Dodavatele, hradí občerstvení a oběd přihlášeným osobám Dodavatel. Cestovné a případné ubytování hradí přihlášeným osobám Kupující, nedohodnou-li se písemně jinak.

b.     Pokud služby budou dodávány v prostorách firmy Kupujícího nebo v hotelu, hradí náklady na pronájem salonku, ubytování, občerstvení a obědy přihlášeným osobám a Dodavateli Kupující, nedohodnou-li se písemně jinak.

2.3  ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY

Ke zrušení objednávky dojde automaticky neuhrazením částky objednávky ve stanoveném termínu splatnosti. Termín splatnosti je obvykle stanoven na sedm až čtrnáct kalendářních dnů od objednání.
Po uplynutí této doby, pokud nenastane dohoda mezi Dodavatelem a Odběratelem o posunu termínu splatnosti, zanikají vzájemná práva a povinnosti jak na straně Dodavatele, tak na straně Odběratele.

2.4. DODÁNÍ PŘEDMĚTU PRODEJE

1.      Dodavatel dodává Kupujícímu programy, které mohou být sestaveny z následujících služeb: semináře, workshopy, konzultace, podpůrný digitální obsah, nebo samostatné služby.

2.      Dodavatel se zavazuje dodat osobám, které Kupující přihlásil do vybraného programu (dále jen „Přihlášená osoba“), služby v rozsahu a množství odpovídajícím vybranému programu (dále jen „Program“), nebo definované jako obsah dané služby.

3.     Zjistí-li Dodavatel před začátkem či v průběhu první služby, že Přihlášená osoba není způsobilá
k absolvování programu sjednaného na základě této Přihlášky, oznámí Dodavatel tuto skutečnost statutárnímu orgánu, případně jiné zodpovědné osobě Kupujícího. Následně společně zvolí nejvhodnější způsob řešení této situace z následujících možností:

a.      Dodavatel navrhne pro přihlášenou osobu jiný typ programu, pro který je způsobilý

b.      Dodavatel umožní čerpat sjednaný program jiné osobě Kupujícího

c.       Dodavatel navrhne jiný program pro jinou osobu Kupujícího ve srovnatelné hodnotě

d.      Dodavatel vrátí zálohu zaplacenou Kupujícím za nezpůsobilou osobu či osoby na účet Kupujícího v případě, že nelze využít žádnou z výše uvedených variant a.-c.

6.      Dodavatel si vyhrazuje právo zrušit účast těch Přihlášených osob či osoby do programu, které nebudou respektovat pravidla účasti na daném typu služby a úmyslně tak poškozovat zájmy ostatních Přihlášených osob či Dodavatele. V takovém případě má Kupující možnost vybrat jinou osobu pro účast v daném programu. Není-li to možné, vrací Dodavatel Kupujícímu 50% z uhrazené ceny programu bez možnosti vyloučené osoby čerpat další služby v rámci zaplaceného programu.

7.      Kupující má právo bezplatně jednou přesunout sjednaný termín služby v rámci programu na základě omluvy před konáním služby.

8.      V případě neúčasti na sjednaném termínu služby bez omluvy nebo opakovaném přesunu účasti, činí smluvní pokuta 100% sjednané ceny programu.

9.      Dodavatel si vyhrazuje právo na změnu místa konání služby či termínu v nutném případě (např. z důvodu nemoci lektora).

10.   Dodavatel se zavazuje nejpozději týden před konáním služby zaslat Kupujícímu pozvánku, která bude  obsahovat rekapitulaci: sjednaný termín a typ služby a místo konání, kterou si Kupující objednal, ať už samostatně nebo v rámci programu. Tuto pozvánku zašle Dodavatel na e-mailovou adresu, kterou Kupující vyplní pro přihlášenou osobu do registračního google formuláře dané služby. Tento registrační google formulář je součástí informačního e-mailu, který obdrží Kupující automaticky po úhradě smluvní ceny za službu/program (v případě, že ke koupi využije prodej programů/služeb/produktů na www.alakai.cz).

3. Reklamace

Případné reklamace nebo námitky může Odběratel komunikovat zasláním e-mailu na adresu chvatlinova@alakai.cz. Pro podání reklamace či námitky není dán žádný zvláštní formulář. Z vyjádření Odběratele však musí vždy vyplývat, v čem spočívá reklamace či námitka a jakou má představu o jejím vyřízení. O podané reklamaci či námitce rozhodne Dodavatel nejpozději do třiceti dnů od jejího obdržení. Odběratel bude vyrozuměn e-mailem o způsobu řešení reklamace či námitky včetně odůvodnění.

4. Ochrana osobních údajů
    a zabezpečení

Dodavatel prohlašuje, že veškeré údaje o Odběrateli získané v rámci objednávky a dodávky předmětu prodeje jsou uloženy v zabezpečené databázi a Odběratel je neposkytne třetím stranám. Na základě požadavku Odběratele odeslaného na e-mail chvatlinova@alakai.cz, zabezpečí Dodavatel, že budou osobní a/nebo firemní údaje Odběratele z databáze Dodavatele vymazány v co nejkratším možném termínu. Dodavatel o vymazání požadovaných údajů informuje Odběratele e-mailem na adresu, ze které odeslal požadavek na vymazání osobních a/nebo firemních údajů.

5. Závěrečné ustanovení

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 2.10.2023 a jsou prezentovány prostřednictvím webových stránek www.alakai.cz nebo www.lenka-chvatlinova, popřípadě dalšími komunikačními kanály. Dodavatel si vyhrazuje právo na změnu těchto Obchodních podmínek, přičemž nová verze bude vždy označena datem účinnosti. Veškeré objednávky uzavřené od data účinnosti (včetně), se řídí aktuální verzí obchodních podmínek.